Artiklikogumik on eraldi nii eesti kui ka vene keeles.
EST Laadi pdf. alla  ESTER e-kataloogist siin.
RUS Laadi alla .pdf  ESTER e-kataloogist siin
Eessõna
12. mail 2021 oli Pavel Varunini 60. sünnipäev. Juubeliaasta tähistamiseks korraldasime 19.
juunil 2021 Kolkjas Peipsimaa Külastuskeskuses konverentsipäeva, et mõtiskleda ja arutleda Pavel Varunini mitmekülgse loomingu üle, Pavelit paremini tundma õppida ning ise rohkem tema maailmast teada ja aru saada.

Konverentsipäeva ettekanded koondasime siinseks artiklikogumikuks.
Täname Jekaterina Bõkovat, Tatiana Koltsovat, Irina Külmoja, Andrus Orgu, Danila
Rygovskiyt, Peeter Volkonskit ja Olga Rovnovat ettekannete ja vestluste eest sellel toredal
päeval.

Aitäh!

MTÜ Piiri Peal ja Peipsimaa Külastuskeskuse pere nimel

Kairi Güsson
Сборник статей
Предисловие

12 мая 2021 г. исполнилось 60 лет Павлу Григорьевичу Варунину. В честь его юбилея
Гостевой центр Причудья организовал 19 июня 2021 года небольшую конференцию. В
докладах ее участников прозвучали размышления о многогранном творчестве Павла
Варунина. Мы собрались, чтобы лучше познакомиться с миром Павла и понять его.
Статьи этого маленького сборника написаны на основе выступлений на конференции.
Благодарим Екатерину Быкову, Татьяну Кольцову, Ирину Кюльмоя, Андруса Орга,
Данилу Рыговского, Пеэтера Волконского и Ольгу Ровнову за доклады и беседы в этот
знаменательный день.

Спасибо!

От имени НКО «Piiri Peal» и коллектива Гостевого центра Причудья

Кайри Гюссон